Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Privacy

Algemeen

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn verwijderen wij uw gegevens. Klik hier voor een volledig overzicht van de verwerkte persoonsgegevens.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals uw eigen huisarts, apotheken en ziekenhuizen. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.

Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na maximaal een jaar verwijderd.

Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd. Deze beelden worden niet opgeslagen.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy bij website gebruik en de dienst: zelf-triage ‘Moet ik naar de dokter?’

Bij het gebruiken van de zelf-triage dienst “Moet ik naar de dokter?” (hierna: App), via onze website vult u bepaalde persoonsgegevens in en laat u bepaalde persoonsgegevens achter. Omdat het gaat om privacygevoelige gegevens, vinden wij het belangrijk dat wij er zorgvuldig mee omgaan.

Bij het gebruiken van de App vult zelf persoonsgegevens in over uzelf of over een ander voor wie u de App gebruikt en wordt een conclusie gegeven. De persoonsgegevens die wij via deze dienst van u verwerken zijn:

  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Uitkomst van elke doorlopen triage (urgentie)
  • (Locatie)

Niet in alle gevallen zijn de door u ingevulde gegevens persoonsgegevens. Een voorbeeld daarvan is het feit dat de App een UID (Unique Identifier voor het gebruikte apparaat) aanmaakt. Toch willen wij u duidelijk informeren over wat wij met uw gegevens doen. De ingevulde gegevens zijn in eerste instantie nodig om u antwoord op de vraag ‘moet ik naar de dokter?’ te kunnen geven. Uw geslacht en geboortedatum wordt door de back-end van de App geanonimiseerd verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de App. Er kan dan voor gezorgd worden dat de App in de toekomst nog beter werkt en we kunnen anonieme statistieken genereren. Uw IP-adres wordt door de webserver geanonimiseerd verwerkt tot een sessienummer, hierdoor zijn uw persoonsgegevens niet herleidbaar.


Uw locatie wordt gevraagd om te bepalen onder welke huisartsenpost u als patiënt hoort.

Met ‘Moet ik naar de dokter?’ (MINDD) zijn goede afspraken gemaakt, voor meer informatie over uw rechten van als gebruiker van de app: https://www.moetiknaardedokter.nl/privacy/.

Wetenschappelijk onderzoek

De Spoedpost doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Wij kennen een strikt privacybeleid omtrent het aanleveren van persoonsgegevens. De onderzoekinstellingen ontvangen geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen meer informatie opvragen over de onderzoeken en ook een eventuele bezwaar laten registreren via e-mail.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen).

Wilt u uw gegevens inzien, dan kunt u hierover met ons contact opnemen via e-mail.

Klachten

Als u klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris voor de gegevensbescherming via e-mail. Mocht u er met deze functionaris niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.